Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

 

Kupující

Jméno a příjmení spotřebitele ..................................................

Adresa spotřebitele: ..................................................................

Kontaktní údaje spotřebitele (telefon a e-mail) .........................

 

Prodávající

obchodní společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o.

IČO: 251 86 248

sídlem nám. Bratří Čapků 1129/2, České Budějovice 7, České Budějovice

 

V …………………… dne .........................20….

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku

Vážení, 

dne ……. jsem na vašich internetových stránkách www.stavmi.cz prostřednictvím prostředku komunikace na dálku uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ………………….. Uvedené zboží mi bylo doručeno dne ....................... společně s dokladem o koupi (fakturou č. ………………).

Smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a využívám svého práva v souladu s ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji. Od smlouvy odstupuji / neodstupuji v plném rozsahu a odstupuju-li od smlouvy jen částečně, týká se mé odstoupení následujícího zboží:

  • ……………………………....,
  • ………………………………

Zboží vám zasílám zpět v samostatné doporučené zásilce. Zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši .............. Kč, včetně poštovného a balného ve výši ............ Kč, které jsem při koupi výše uvedeného zboží zaplatil ve prospěch vaší společnosti. Peněžní částku v celkové výši........................... Kč poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy na účet č. ....................................

 

S pozdravem

..............................................

(vlastnoruční podpis)

Přílohy: Kopie daňového dokladu (faktura č. ……….)