Všeobecné obchodní podmínky

I.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní či jiné smlouvy (např. smlouvy o dílo) – dohromady dále jen jako kupní smlouva, kdy na jedné straně je společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o., IČO: 251 86 248, se sídlem nám. Bratří Čapků 1129/2, České Budějovice 7, České Budějovice, spisová značka v obchodním rejstříku C 8473 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „IZOL CENTRUM-CB“ či „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím je spotřebitel ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) nebo podnikatel ve smyslu § 420 NOZ. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí a jsou pro něj srozumitelné. VOP rozlišují Kupujícího na spotřebitele a podnikatele.

Kupující může Prodávajícího kontaktovat na adrese sídla Prodávajícího, na emailové adrese info@stavmi.cz.

Prodávající je oprávněn tyto podmínky mj. ve smyslu § 1822 NOZ měnit.

II.

Prodávající spotřebiteli sděluje, že

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby v tom smyslu, že Prodávající si za použití komunikace na dálku neúčtuje žádné poplatky, Kupující je však povinen hradit náklady na dodání zboží v souladu se smlouvou a těmito VOP,

b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny nejpozději při převzetí zboží,

c) Ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,

d) náklady na zabalení a dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dodání zboží a způsobu úhrady,

e) pokud si Kupující zajistí osobní odběr zboží v sídle Prodávajícího či v jiném jeho výdejním místě, je náklad na dodání zboží 0 Kč a náklad na zabalení zboží 0 Kč;

f) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

g) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i) pokud má spotřebitel na Prodávajícího stížnost, může se se stížností obrátit na Prodávajícího, který je oprávněn jí vyřídit ve lhůtě 10-ti pracovních dní nebo na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce - https://www.coi.cz/.

III.

Smlouvu uzavře Kupující tak, že požadované plnění po specifikaci jeho množství a velikosti vloží do košíku v e-shopu Prodávajícího. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká sdělením identifikace Kupujícího, odesláním objednávky Kupujícím (zboží vloženého do košíku) po zvolení dopravy a způsobu úhrady a následným přijetím objednávky Prodávajícím. Uzavření smlouvy Prodávající neprodleně dokončí emailem na Kupujícím zadaný email, jehož obsahem bude shrnutí objednávky a přílohou budou VOP a reklamační řád. Teprve tehdy je kupní smlouva uzavřena. Ústní a telefonické objednávky, jakož i ústní a telefonické dohody se zástupci prodávajícího, jsou závazné teprve po písemném vystavení objednávky a potvrzení Prodávajícím. Objednávky uplatněné v elektronických systémech jsou pro zákazníky závazné, stejně jako písemné provedení.

Před odesláním objednávky bude Kupujícímu přehledným způsobem uvedena sumarizace objednávky ve smyslu uvedení objednávaného zboží, způsobu platby a dopravy včetně nákladů na dopravu a platbu, údaje Kupujícího (fakturační a doručovací adresa a jiné kontaktní údaje) a Kupující bude mít možnost tyto údaje v případě e-shopu opravit tlačítkem zpět v internetovém prohlížeči. Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že zadané údaje jsou správné a měl možnost si je zkontrolovat. Zároveň tím projevuje vůli být vázán odeslanou objednávkou.

  

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění, je-li tímto místem sídlo Prodávajícího, a včas mu to oznámí, nebo předáním věci prvnímu dopravci. Splněním povinnosti odevzdat zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci a Prodávající mu případně umožní uplatnit práva vůči přepravní společnosti. Je-li ze strany Prodávajícího dodáno větší množství zboží, než bylo Kupujícím objednáno a Kupující přebytečné zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od jeho převzetí, neodmítl, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné zboží. Dílčí dodávky při fakturačním prodeji v rámci uzavřené kupní smlouvy jsou přípustné. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u prodávajícího nebo u dodavatelů surovin) opravňují Prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku Kupujícího na náhradu škody.

Uzavřená smlouva bude u Prodávajícího uložena po dobu 2 let a Kupujícímu bude umožněn přístup. Případné náklady spojené s umožněním přístupu hradí Kupující.

IV.

Bližší podmínky reklamace jsou uvedeny podle platného Reklamačního řádu společnosti IZOL CENTRUM-CB pro spotřebitele a pro podnikatele a podpůrně podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

V.

Spotřebitel

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,

d) smlouvu o dílo, ode dne provedení díla.

 

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách a Prodávající spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Vzorový formulář se spotřebiteli zobrazí po kliknutí myší na spojení „vzorového formuláře“ v první větě. Odstoupit lze také korespondenčně (doporučeným či obyčejným dopisem), a to na adrese IZOL CENTRUM-CB s.r.o., IČ 251 86 248, nám. Bratří Čapků 1129/2, České Budějovice 7, České Budějovice.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, má povinnost vrátit Prodávajícímu obdržené zboží na své vlastní náklady. Spotřebitel se zavazuje učinit maximum pro to, aby mohl vrátit zboží včetně jeho dokumentace ve stavu, ve kterém ho od Prodávajícího obdržel. Spotřebitel nese nebezpečí škody na zboží do doby, než ho Prodávající převezme zpět.

Obdržel-li spotřebitel od Prodávajícího v souvislosti s uzavřením smlouvy, od které odstupuje, některá extra plnění (např. slevu na další nákup, dar apod.), je takové extra plnění poskytováno s rozvazovací podmínkou a spotřebitel ztrácí okamžikem odstoupení od smlouvy právo i nárok na uplatnění extra plnění a je povinen ho vrátit společně se zbožím, je-li to možné. Jinak uhradí Prodávajícímu náhradu újmy, popř. bezdůvodného obohacení.

 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a splní povinnost vrátit Prodávajícímu obdržené plnění, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.

Je-li mezi Prodávajícím a spotřebitelem uzavřena smlouva o poskytování služeb, žádá spotřebitel Prodávajícího, aby byly služby splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel bere na vědomí, že po splnění služeb nemá spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 

Podnikatel

Podnikatel může od smlouvy odstoupit v souladu s občanským zákoníkem a těmito VOP vč. reklamačního řádu. Tyto VOP a reklamační řád mají před občanským zákoníkem přednost.

V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek Kupujícího nebo v případě zahájení exekuce či výkonu rozhodnutí na majetek Kupujícího je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. Při prodlení Kupujícího s platbami za zboží je Prodávající mimo jiné oprávněn pozastavit další dodávky zboží.

VI.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy, a to na dobu neurčitou. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající má právo předat osobní údaje třetí osobě za účelem nabízení obchodu a služeb. Třetí osoba je nemůže žádné další osobě předat.

Kupující souhlasí s tím, že mu Prodávající (i v případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy) může na emailovou adresu zasílat informace o svých výrobcích, službách, akcích apod. (dále jen jako „obchodní sdělení“). Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu uvedenou v čl. I. VOP.

VII.

Za zboží, stran kterého byla uzavřena kupní smlouva, a za zvolený způsob dopravy, je možné zaplatit:

  • platba v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží (Kupující hradí nad rámec kupní ceny i částku uvedenou u tohoto způsobu platby),
  • platba předem na bankovní účet 297138237/0300.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží, nepřešlo-li již dle těchto VOP dříve, přechází na Kupujícího úplným zaplaceným kupní ceny či převzetím zboží podle toho, co nastane dříve.

Pokud není uvedeno jinak, rozumějí se prodejní ceny prodávajícího, všechny nabídky, fakturace a účtování v Kč.

Jako datum splnění platby se rozumí datum, kdy byla příslušná hotovost dána k dispozici Prodávajícímu nebo příslušná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného na faktuře. Peněžitý závazek plní Kupující na své náklady a nebezpečí.

Při placení v hotovosti je místem plnění pro Kupujícího příslušné prodejní místo Prodávajícího.

Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak. Vystavení faktury je Prodávající povinen zajistit do 5 dnů po uzavření smlouvy.

Při platbě předem lze zboží převzít nebo odeslat až po splnění platby.

Včasné nezaplacení faktury, s dobou prodlení přesahující 30 dnů, je podstatné porušení kupní smlouvy a je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Prodávajícího.

VIII.

Zboží může být převzato osobním odběrem Kupujícího na adrese sídla Prodávajícího. Kupující je vždy povinen se prokázat platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a převzetí zboží písemně potvrdit. Do té doby nemá Prodávající povinnost zboží vydat a Kupující je v prodlení s převzetím zboží.

Zboží může být Kupujícímu zasláno jím vybranou přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Zboží bude Kupujícímu odesláno nejpozději do 5 pracovních dní po zaplacení kupní ceny při platbě předem nebo do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, hradí-li kupující kupní cenu při převzetí zboží. Pokud nebude mít Prodávající objednané zboží k dispozici, vyhrazuje si právo zboží dodat později či ho nedodat a od kupní smlouvy odstoupit. O těchto skutečnostech bude Kupujícího informovat ve lhůtě pro odeslání zboží.

IX.

Smluvní strany se dohodly na změně zákonné úpravy, konkrétně § 1888, odst. 2, věta poslední NOZ a sjednávají, že nevysloví-li Prodávající se změnou Kupujícího výslovný souhlas, platí, že souhlas nedal.

Kupující na sebe bere nebezpečí změny okolností. Smluvní strany mezi sebou vylučují ustanovení § 2054 odst. 3 NOZ.

Kupující se v plné výši vzdává svého práva na náhradu újmy, ke které by byl povinen Prodávající. Vzdání se práva na náhradu újmy se nevztahuje na povinnost k náhradě újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

V souladu s § 558, odst. 2 NOZ účastníci prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující povahu.

V případě rozhodování sporů s kupujícím – podnikatelem - je k rozhodování sporů z kupní smlouvy místně příslušný obecný soud Prodávajícího bez ohledu na sídlo Kupujícího. Spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky s vyloučením použití kolizních norem a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce a Kupující stejně jako Prodávající prohlašují, že český jazyk ovládají nebo mají k dispozici třetí osobu, která jim VOP přetlumočí do jazyka, který ovládají. Nemá-li Kupující takovou osobu k dispozici, může využít služeb Prodávajícího na emailové adrese info@stavmi.cz.

VOP jsou platné a účinné od 1.5.2021.

V Českých Budějovicích, dne 1.5.2021

Schválil:

Jan Prüher

jednatel