I.

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní či jiné smlouvy (např. smlouvy o dílo) – dohromady dále jen jako

  kupní smlouva“, kdy na jedné straně je společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o., IČO: 251 86 248, se sídlem nám. Bratří Čapků 1129/2, České Budějovice 7, České Budějovice, spisová značka v obchodním rejstříku C 8473 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „IZOL CENTRUM-CB“ či „Prodávající“), a na straně druhé je kupující (dále jen

  Kupující“), uzavírané prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce umístěné na internetové adrese www.stavmi.cz (dále jen „Webová stránka“ nebo „e-shop“).

 2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 3. Kupující zasláním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a reklamačním řádem Prodávajícího ve znění platném a účinném k momentu odeslání objednávky, a že s nimi výslovně souhlasí a jsou pro něj srozumitelné.

 4. Kupující může Prodávajícího kontaktovat na adrese sídla Prodávajícího, na emailové adrese info@stavmi.cz či na tel. čísle: 723 434 434. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

II.

 1. Prodávající spotřebiteli před uzavřením smlouvy sděluje, že:

  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby v tom smyslu, že Prodávající si za použití komunikace na dálku neúčtuje žádné poplatky, Kupující je však povinen hradit náklady na dodání zboží v souladu se smlouvou a těmito VOP,

  2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny nejpozději před převzetím zboží, na základě úhrady zálohové faktury nebo uhrazením kupní ceny objednaného zboží prostřednictvím e-shopu (v podrobnosti popsáno níže ve VOP),

  3. ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,

  4. náklady na zabalení a dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dodání zboží a způsobu úhrady,

  5. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

  6. veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Návrh dodat zboží za ceny stanovené na webové stránce je nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1731 OZ s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Tato nabídka nepřipouští přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Vlastnosti a složení zboží jsou uvedeny na webové stránce.

  7. náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu,

   kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  8. údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření je přiložen ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud není, je uveden na Webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

  9. Údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou Prodávajícímu známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy jsou přiloženy ke každému jednotlivému zboží samostatně, pokud nejsou, jsou uvedeny na Webové stránce Prodávajícího u každého jednotlivého zboží samostatně v elektronické podobě.

 2. V případě uvedení chybné ceny v e-shopu nebo nahrání chybné fotografie k nabízenému zboží a provedení objednávky zboží za nesprávnou cenu si prodávající vyhrazuje právo objednávku zrušit, popřípadě odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy, a informovat objednatele a cenu zboží neprodleně opravit.

 3. Prodávající dále prohlašuje, že všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji Prodávající na žádost Kupujícího dodatečně.

 4. Kupující výslovně prohlašuje, že se seznámil a porozuměl těmto obchodním podmínkám a bez výhrad s nimi souhlasí, že je plně svéprávný. Kupující dále výslovně prohlašuje, že provedením objednávky vybraného zboží výslovně souhlasí s obchodními podmínkami prodávajícího ve znění aktuálním v době, kdy objednávku učinil. Kupující taktéž souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 5. Účet Kupujícího – Kupující si může po vstupu na Webovou stránku zřídit účet Kupujícího;

  1. skrze něj pak získá přístup do uživatelského rozhraní, ve kterém může dále tvořit a spravovat své jednotlivé objednávky (dále jen “Účet kupujícího”). Účet kupujícího si Kupující může taktéž zřídit až při vytváření objednávky. Webová stránka zároveň umožňuje objednávání zboží bez registrace přímo z webové stránky.

  2. Před dokončením registrace (a zároveň také při dokončování objednávky zboží) je třeba, aby si Kupující překontroloval, že veškeré jím uvedené osobní údaje nutné k doručení zboží, jsou aktuální a správné. Údaje uvedené Kupujícím v Účtu kupujícího a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a kupující nese odpovědnost za jejich aktualizaci.

  3. Při zřizování registrace si Kupující musí zvolit jedinečné uživatelské jméno a heslo, které následně bude zabezpečovat přístup k jeho Účtu kupujícího. V případě, že Kupující umožní přístup do svého Účtu kupujícího třetí osobě, činí tak na vlastní odpovědnost.

  4. Pro případ, že Kupující bude porušovat své povinnosti vyplývající mu z uzavřené smlouvy (včetně těchto VOP) nebo nebude Účet kupujícího dlouhodobě využívat, tj. více jak po dobu 24 měsíců, je prodávající oprávněn Účet kupujícího zrušit.

  5. Kupující bere na vědomí, že Účet kupujícího nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 6. S uzavřením smlouvy Kupující započne tak, že požadované zboží po specifikaci jeho množství a velikosti vloží do košíku v e-shopu Prodávajícího. Tento krok potvrdí stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“. Nezvolí-li Kupující požadované množství, a přesto klikne na tlačítku “PŘIDAT DO KOŠÍKU”, bude mu do košíku přidán vždy jeden kus zboží. Následně může v přidávání dalšího zboží do košíku postupovat výše uvedeným způsobem.

 7. Jakmile kupující provede výše zmíněným postupem výběr veškerého zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním procesu pokračuje stisknutím tlačítka „UKÁZAT KOŠÍK“. Nejpozději na začátku objednávky (tedy před samým vložením zboží do košíku) bude Kupující informován o případném omezení dodání výrobků.

 8. Pro objednání zboží vyplní Kupující následně objednávkový formulář (není-li částečně předvyplněn na základě přihlášení do Účtu kupujícího). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží;

  2. fakturačních údajích (v případě, že je Kupující přihlášen prostřednictvím Účtu kupujícího, tyto údaje se mu automaticky předvyplní a on pouze ověřuje jejich správnost);

  3. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o čase doručení (viz. čl. VII. VOP);

  4. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (viz. čl. VII. VOP) (dále společně jen jako „objednávka“)

 9. Před odesláním kompletní objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“.

 10. Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniká až doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu prostřednictvím e-mailu, a to na adresu jeho e-mailové schránky.

 11. Ústní a telefonické objednávky, jakož i ústní a telefonické dohody se zástupci Prodávajícího, jsou závazné teprve po písemném vystavení objednávky a potvrzení Prodávajícím. Objednávky uplatněné v elektronických systémech jsou pro zákazníky závazné, stejně jako písemné provedení.

 12. Společně s akceptací odešle Prodávající Kupujícímu:

  1. návod k způsobu použití a údržbě výrobku a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití,

  2. potvrzení o uzavřené smlouvě včetně znění těchto VOP a reklamačního řádu

  3. a v případě, že prodávající poskytuje na dané zboží záruku, tak i záruční list.

 13. U zboží, které v době zpracování objednávky není skladem, zjistí Prodávající na dotaz Kupujícího jeho dostupnost a termín dodání u obchodních partnerů, takové zboží není možné přidat do objednávky. Zboží, které není skladem nebo je na objednávku, může být zlevněno či zdraženo s ohledem na změny měnového kurzu a aktuální skladové zásoby. Možnosti koupě zboží (včetně případné změny v jeho ceně), které není skladem, v co nejkratším termínu (obvykle do 3 pracovních dnů) sdělí Prodávající Kupujícímu na zadanou kontaktní elektronickou adresu nebo telefonicky.

 14. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 15. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění.

 16. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění, je-li tímto místem sídlo Prodávajícího, a včas mu to oznámí, nebo předáním věci prvnímu dopravci. Splněním povinnosti odevzdat zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci a Prodávající mu případně umožní uplatnit práva vůči přepravní společnosti. Je-li ze strany Prodávajícího dodáno větší množství zboží, než bylo Kupujícím objednáno a Kupující přebytečné zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dní od jeho převzetí, neodmítl, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné zboží.

 17. Dílčí dodávky při fakturačním prodeji v rámci uzavřené kupní smlouvy jsou přípustné. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u prodávajícího nebo u dodavatelů surovin) opravňují Prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku Kupujícího na náhradu škody.

 18. Uzavřená smlouva bude u Prodávajícího uložena po dobu 2 let a Kupujícímu bude umožněn přístup. Případné náklady spojené s umožněním přístupu hradí Kupující.

III.

Práva z vadného plnění, jakož i práva vzniklá z případné záruky jsou upravena v Reklamačním řádu společnosti IZOL CENTRUM-CB pro spotřebitele a pro podnikatele.

IV.

 1. Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Kupující – spotřebitel

 1. Kupující, který je spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 2. Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách a Prodávající spotřebiteli potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Odstoupit lze také korespondenčně (doporučeným či obyčejným dopisem) zaslaným na adresu sídla Prodávajícího.

 3. V případě, že došlo k individuální úpravě zboží podle přání Kupujícího, nemá tento právo odstoupit od smlouvy způsobem uvedeným v těchto VOP. Prodávající upraví na přání Kupujícího zboží individuálně podle jeho objednávky – v takovém případě má smlouva povahu smlouvy o dílo; to není na újmu platnosti ostatních ustanovení těchto VOP s tím, že cena za provedení díla bude zahrnuta v kupní ceně. Kupující je odpovědný za to, že úpravou zboží podle jeho objednávky nebudou porušena práva třetích osob. V případě, že oprávněnost užití nebude prokázána, je Prodávající oprávněn dodat zboží bez úpravy za standardní kupní cenu, nebo výrobu úplně odmítnout.

 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno úplné, s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené a neopotřebené, neotevřené v původním obalu a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží Kupující od Prodávajícího převzal. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vzhledem k tomu, že Prodávající nabízí i velkoobjemové zboží, mohou být v tomto případě náklady na vrácení takového zboží vysoké. Vzhledem k rozsahu sortimentu Prodávajícího není možné poskytnout jejich rozumný odhad předem, mohou ale v takovém případě přesáhnout částku 10.000 Kč.

 5. Obdržel-li spotřebitel od Prodávajícího v souvislosti s uzavřením smlouvy, od které odstupuje, některá extra plnění (např. slevu na další nákup, dar apod.), je takové extra plnění poskytováno s rozvazovací podmínkou a spotřebitel ztrácí okamžikem odstoupení od smlouvy právo i nárok na uplatnění extra plnění a je povinen ho vrátit společně se zbožím, je-li to možné. Jinak uhradí Prodávajícímu náhradu újmy, popř. bezdůvodného obohacení.

 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně

  spotřebováno. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Kupující bere výslovně na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny i v případě, že není kterákoli ze započtených pohledávek dosud splatná. Prodávající se zavazuje informovat písemně Kupujícího o důvodech započtení pohledávek, zejména o škodě a jejím rozsahu na zboží, to vše ve lhůtě čtrnácti (14) dnů, ve které má Prodávající povinnost vrátit Kupujícímu finanční prostředky, resp. kupní cenu za zboží.

 7. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.

 8. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

  1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Kupující – podnikatel

 1. Podnikatel může od smlouvy odstoupit v souladu s OZ a těmito VOP vč. reklamačního řádu. V souladu s OZ a těmito VOP tak podnikatel nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 OZ, když toto ustanovení se použije pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem. V případě odlišné úpravy má úprava obsažená v těchto VOP a reklamační řád přednost před OZ vyjma kogentních ustanovení OZ.

 2. V případě zahájení insolvenčního řízení na majetek Kupujícího nebo v případě zahájení exekuce či výkonu rozhodnutí na majetek Kupujícího je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností. Při prodlení Kupujícího s platbami za zboží je Prodávající mimo jiné oprávněn pozastavit další dodávky zboží.

V.

 1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 2. Kupující souhlasí s tím, že mu Prodávající (i v případě odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy) může na e-mailovou adresu zasílat informace o svých výrobcích, službách, akcích apod. (dále jen jako „obchodní sdělení“). Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu uvedenou v čl. I. VOP.

 3. Zásady ochrany osobních údajů jsou blíže upraveny na následujícím odkazu.

VI.

 1. Za zboží, stran kterého byla uzavřena kupní smlouva, a za zvolený způsob dopravy, je možné zaplatit:

  1. platba v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží (možno pouze v případě osobního odběru zboží Kupujícím v prodejním místě Prodávajícího),

  2. bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího,

  3. platba kartou online.

 2. Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví Prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží, nepřešlo-li již dle těchto VOP dříve, přechází na Kupujícího úplným zaplaceným kupní ceny či převzetím zboží podle toho, co nastane dříve.

 3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 4. Jako datum splnění platby se rozumí datum, kdy byla příslušná hotovost dána k dispozici Prodávajícímu nebo příslušná částka připsána ve prospěch účtu Prodávajícího uvedeného na faktuře. Peněžitý závazek plní Kupující na své náklady a nebezpečí.

 5. Při placení v hotovosti je místem plnění pro Kupujícího příslušné prodejní místo Prodávajícího.

 6. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak. Vystavení faktury je Prodávající povinen zajistit do 5 dnů po uzavření smlouvy.

 7. Při platbě předem lze zboží převzít nebo odeslat až po splnění platby ze strany Kupujícího.

 8. Včasné nezaplacení faktury v době její splatnosti, je podstatné porušení kupní smlouvy a je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany Prodávajícího.

VII.

 1. S ohledem na možné varianty poskytuje Prodávající cenu a způsob doručení, není-li uvedeno jinak, následujícím způsobem:

  1. osobní odběr v provozovně Prodávajícího, zdarma, provozní doba skladu je Po – Pá od 7:00 do 16:00 a dále v období od 1.4. do 30.11. každou sobotu od 7: 00 do 11:30 (zboží bude rezervováno pouze 7 dní od domluveného vyzvednutí);

  2. osobní odběr v Austrotherm CZ s.r.o. na adrese Dynín 88, 373 64, Dynín;

  3. osobní odběr v závodech společnosti LB Cemix, s.r.o., tj.:

   1. distribuční sklad České Budějovic – Okružní 2615, 370 10 České Budějovice (areál MANE Holding, objekt H),

   2. expedice Nová Ves nad Lužnicí – Nová Ves nad Lužnicí 42, 378 09 Nová Ves nad Lužnicí,

   3. expedice Loděnice – Karlštejnská 110, 267 12 Loděnice,

   4. expedice Čebín – Čebín 47, 664 23 Čebín;

  4. přepravní službou, a to:

   1. Zásilkovna (doručení na výdejní místa Zásilkovny nebo na adresu uvedenou Kupujícím),

   2. PPL (doručení na výdejní místo – parcelshop nebo na adresu uvedenou Kupujícím,

   3. Toptrans (doručení na adresu uvedenou Kupujícím),

   4. dopravcem zvoleným prodávajícím v případech, kdy nebude možné z důvodu povahy či rozměru zboží využít shora uvedené poskytovatele přepravních služeb.

    V závislosti na druhu doručovaného zboží mohou být některé možnosti způsobu přepravy v konkrétním případě vyloučeny. Cena za jednotlivé možnosti způsobu přepravy bude Kupujícímu určena automaticky v závislosti na přepravní službě, vzdálenosti, hmotnosti a rozměrech doručovaného zboží. Cena jednotlivých možností způsobu přepravy bude Kupujícímu zobrazena v rámci nákupního procesu v závěru vytváření objednávky a řídí se dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 2. V případě osobního odběru je Kupující vždy povinen se prokázat platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a převzetí zboží písemně potvrdit. Do té doby nemá Prodávající povinnost zboží vydat a Kupující je v prodlení s převzetím zboží.

 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. V opačném případě se má za to, že způsob dopravy určuje Prodávající.

 4. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

 5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv zjevně viditelných závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě viditelně poškozeného obalu Kupující převezme zboží s výhradou (při podpisu o převzetí kupující napíše, že přebírá s „výhradou“ nebo nemusí zásilku od přepravce převzít.). Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Stejně tak Kupující může na vyžádání zásilku před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží při přepravě má Kupující povinnost o tomto bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zásilky, informovat Prodávajícího tak, aby mohl řádně uplatnit reklamaci přepravy u přepravní společnosti. Na pozdější reklamaci poškození zboží související s přepravou nemůže být brán zřetel.

 6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Po vrácení nepřevzatého zboží zpět do sídla Prodávajícího, bude Kupujícímu vystavena zálohová faktura na dopravu zboží se splatností 7 dní. V případě, že nebude faktura uhrazena, je Prodávající oprávněn vyžadovat její úhradu soudní cestou.

 7. Zboží bude Kupujícímu odesláno nejpozději do 5 pracovních dní po zaplacení kupní ceny při platbě předem nebo do 5 pracovních dní od uzavření kupní smlouvy, hradí-li kupující Kupní cenu při převzetí zboží. Pokud nebude mít Prodávající objednané zboží k dispozici, vyhrazuje si právo zboží dodat později či ho nedodat a od kupní smlouvy odstoupit. O těchto skutečnostech bude Kupujícího informovat ve lhůtě pro odeslání zboží.

 8. Pro nákup zboží a doručení tepelné izolace od značky Austrotherm platí zvláštní podmínky dopravy:

  1. Do velikosti objednávky (resp. jejího objemu) pod 10 m3 není doprava zajišťována a Kupujícímu je pouze umožněn osobní odběr dle čl. VII., odst. 1) těchto VOP.

  2. Od velikost objednávky (resp. jejího objemu) 10 m3 do 20 m3 je zajišťována doprava Prodávajícím, za kterou si Prodávající účtuje příplatek k dopravě ve výši 1.500 Kč bez DPH. Tento příplatek Kupujícímu vyfakturuje odděleně od objednávky zboží. Od velikosti

   objednávky (resp. jejího objemu) 20 m3 a více je doprava na místo určení zdarma. Doprava ze strany Prodávajícího probíhá za následujících podmínek:

   1. Místem určení je dodací adresa uvedená jako doručovací adresa v objednávkovém formuláři;

   2. Zboží (pro potřeby tohoto odstavce označeno i jako „materiál“) je zaváženo velkokapacitními vozy nad 3,5 t. V případě, že místo určení je nedostupné pro vjezd velkokapacitního vozu, je nutné informovat Prodávajícího prostřednictvím komentáře v objednávkovém formuláři či v reakci na potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím, v opačném případě se jedná o důvod zmaření doručení na straně Kupujícího a Prodávající je oprávněn postupovat podle čl. VII, odst. 6) těchto VOP;

   3. Pokud není místo určení dostupné pro vjezd velkokapacitního vozu a Kupující o tom Prodávajícího předem informoval, dochází mezi Kupujícím a Prodávajícím k uzavření smlouvy o doplňkové dopravě. Na základě této smlouvy Prodávající zajistí vjezd k místu určení standardním automobilem;

   4. Prodávající objedná příslušný materiál u výrobce po uhrazení kupní ceny či zálohové faktury dle volby Kupujícího;

   5. Datum závozu materiálu na místo určení bude stanoven výrobcem do 2-3 pracovních dní od uhrazení kupní ceny Kupujícím, závoz bude uskutečněn zpravidla do 7 pracovních dní od data uhrazení kupní ceny Kupujícím;

   6. Deklarované sedmidenní dodání od objednání může být ze strany Prodávajícího prodlouženo z provozních důvodů na straně výrobce materiálu;

   7. O datu závozu bude Kupující informován prostřednictvím e-mailu, zároveň bude kontaktován zástupcem výrobce den před závozem cca v 15:00 k dohodnutí přesného času závozu;

   8. Termín závozu je závazný, jednostranně určený výrobcem a nelze jej měnit. Prodávající si tak dovoluje upozornit Kupujícího, aby v případě, že je možné, že v následujících 7 pracovních dní existuje možnost, že nebude moci být přítomen (ani v zastoupení) na místě určení, o tomto informoval Prodávajícího prostřednictvím komentáře v objednávkovém formuláři, v opačném případě se může jednat o důvod zmaření doručení na straně Kupujícího a Prodávající je oprávněn postupovat podle čl. VII, odst. 6 těchto VOP. Zároveň Kupující dává Prodávajícímu souhlas s tím, že v případě jeho nepřítomnosti (ani v zastoupení) na smluveném místě určení v času závozu, může řidič dodávku zboží (v případě, že bude sám schopen vykládky dodávky zboží) ponechat na tomto smluveném místě určení;

   9. V přesný čas závozu při převzetí materiálu je nutné, aby byla ze strany Kupujícího přítomna minimálně jedna osoba, která pomůže řidiči s vykládkou materiálu (či s ohledem na množství matriálu adekvátní počet osob), neboť materiál se skládá ručně. Pokud v místě určení nebude v čase závozu přítomna osoba připravena ke skládání materiálu, může se jednat o důvod zmaření doručení na straně Kupujícího a Prodávající je oprávněn postupovat podle čl. VII. odst. 6) těchto VOP;

   10. Pokud je Kupujícím tepelné izolace od značky Austrotherm podnikatel a dojde k zmaření doručení dopravy Kupujícím dle odst. iii, viii, ix výše, dohodly se smluvní strany, že kromě aktivování postupu podle čl. VII, odst. 6 těchto VOP, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu veškeré náklady, které musel vynaložit z důvodu zmařeného pokusu o doručení;

   11. S ohledem na to, že se v případě zboží od značky Austrotherm jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, není kupující, a to ať už spotřebitel nebo podnikatel, oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit a je povinen doručenou objednávku převzít.

 9. Pro nákup zboží a doručení zboží od značky Cemix platí zvláštní podmínky dopravy, jakož i další zvláštní podmínky:

  1. V případě zvolení dopravy na adresu Kupujícího je Kupující povinen zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bezpečně, bez překážek a bez čekání. Při nezajištění místa vykládky uvedeným způsobem je Prodávající (dopravce) oprávněn odmítnout odevzdat zboží a Kupující je zároveň povinen uhradit Prodávajícímu vzniklou škodu za porušení této povinnosti (zaplatit dopravné a prostoje). Prodávající není povinen zajistit vykládku zboží.

  2. V případě zvolení dopravy tohoto zboží na adresu Kupujícího je zboží dopravováno na vratné/výměnné paletě. V takovém případě je paleta Kupujícímu účtována a Kupující je povinen uhradit 605 Kč s DPH za 1 ks vratné palety a 85 Kč s DPH za opotřebení 1 ks palety). Při závozu zboží není možné paletu vrátit ihned po složení materiálu dopravci. Kupující je oprávněn si paletu ponechat nebo ji po předchozí domluvě vrátit ve kterémkoliv závodě společnosti LB Cemix s.r.o. V závodě společnosti LB Cemix s.r.o. obdrží Kupující tzv. paletový lístek, který zašle spolu s číslem jeho objednávky v e-shopu Stavmi.cz Prodávajícímu na e-mail: info@stavmi.cz. Na základě paletového lístku bude zpracován Prodávajícím dobropis na cenu palety Kupujícímu a dobropisovaná částka bude Kupujícímu vrácena zpět na bankovní účet či platební kartu, kterých bylo využito pro uhrazení Zboží. Cena za opotřebení palety se Kupujícímu nevrací.

  3. Za vratnou/výměnnou paletu se považuje evropská prostá čtyřcestná dřevěná paleta o rozměrech 800x1200 mm, odpovídající mezinárodní technické normě UIC 435-2 ve znění jejího aktuálního vydání. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou vratnými/výměnnými paletami ve smyslu těchto VOP.

  4. Palety jsou při vracení kontrolovány a přebírány na skladech společnosti LB Cemix s.r.o. O případných výhradách společnosti LB Cemix s.r.o. ke kvalitě vrácených palet, bude Kupující Prodávajícím informován do 7 pracovních dnů od obdržení paletového lístku a čísla objednávky od Kupujícího. Vadné palety si Kupující může vyzvednout na skladu společnosti LB Cemix s.r.o. nejdéle do 14 pracovních dnů od jejich převzetí společností LB Cemix s.r.o. Poté budou tyto palety společností LB Cemix s.r.o. zlikvidovány. Společnost LB Cemix s.r.o. nepřijme a neodkoupí zpět palety, které vykazují jednu nebo více závad uvedených ve výše zmíněné normě.

  5. Podmínky uvedené v písm. b), c) a d) tohoto odstavce se uplatní i v případě osobního odběru zboží značky Cemix Kupujícím, bude-li toto zboží dodáváno na paletě.

  6. V případě dodávky probarvených výrobků bere Kupující na vědomí možnost existence odchylek v odstínech probarvených výrobků oproti vzorkům ve vzornících. Odchylky v odstínech jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku, podmínkami při aplikaci a zrání hmot (vlhkostí, odlišnostmi podkladu, strukturou povrchu) a proměnlivostmi ve složení používaných přírodních surovin. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže a stejných podmínek při aplikaci a zrání hmoty. Pro dosažení jednotné barevnosti je nutno při zpracování hmot zajistit dodržování pokynů v technickém listu výrobku, v ucelené ploše nekombinovat různé výrobní šarže a ucelenou plochu provádět najednou. Při doobjednávání odstínu pastovitých omítek a fasádních nátěrů na stejný objekt je nutno, za účelem dosažení nejlepší možné barevné shody, do objednávky uvést kromě odstínu i číslo první vyrobené šarže z původní dodávky.

  7. Způsob přepravy zboží je sjednán v (kupní) smlouvě. Přeprava zboží z místa expedice na místo určené Kupujícím se uskutečňuje v dohodnutých termínech dopravním prostředkem Kupujícího nebo dopravním prostředkem zajištěným Prodávajícím. Podmínkou pro použití přepravního prostředku Kupujícího je skutečnost, že ložná plocha přepravního prostředku neobsahuje žádné zbytky materiálu od jiných výrobků.

  8. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se Prodávající uspokojit požadavky Kupujícího na dopravu zboží bez zbytečného odkladu.

  9. Minimální množství nákupu suchých omítkových a maltových směsí při použití vlastní dopravy kupujícího je 1 ks zboží, nebo množství určené dohodou.

  10. Kvalita zboží, odpovědnost za vady:

   1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží. Záruka se vztahuje na ty z funkčních vlastností, deklarovaných v technické dokumentaci, které jsou podstatné pro zajištění základních požadavků kladených obecně na stavby (tj. zejména mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla, udržitelné využívání přírodních zdrojů) a nevztahuje se na stálobarevnost. Záruka je poskytována specificky k jednotlivým druhům dodávek zboží prodávajícího takto:

    1. Záruka na aplikovaný vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) se poskytuje na dobu 60 měsíců od dodání zboží, pokud není v příslušné kupní smlouvě dohodnuto jinak. Podmínkou poskytnutí této záruky prodávajícího je splnění následujících podmínek:

     1. Všechny součásti ETICS včetně příslušenství při jeho aplikaci odpovídají specifikacím v technické dokumentaci ETICS (vlastnostmi, skladbou apod.) a musí být předmětem dodávky prodávajícího.

     2. ETICS je aplikován (zhotoven) pracovníky, kteří obdrželi od společnosti LB Cemix s.r.o. po řádném proškolení osvědčení o zaškolení pro správnou aplikaci těchto systémů.

     3. Aplikace ETICS je provedena v souladu s technologickým předpisem výrobce.

    2. Záruka na ostatní výrobky Cemix (mimo ETICS) se poskytuje na dobu 24 měsíců od dodání zboží, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.

   2. Prodávané stavební hmoty (omítkové a maltové směsi, nátěry, tmely, stavební chemie apod.) mají vlivem svého složení omezenou dobu použitelnosti. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané zboží zachovává nejméně po dobu skladovatelnosti, která je uvedena na obalu výrobku. Doba skladovatelnosti počíná běžet od data výroby zboží, které je rovněž uvedeno na jeho obalu. Záruka se nevztahuje na zboží, u něhož došlo k překročení skladovací doby, tj. u něhož během této doby nedošlo k jeho aplikaci.

   3. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů, či strojů jiného výrobce, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací výrobků, či jejich nevhodným použitím nebo skladováním, a to zejména v případech, kdy při dopravě, manipulaci a skladování se kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech jednotlivých výrobků či pokyny prodávajícího.

   4. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a má právo podat prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil (právo reklamovat vadné zboží). Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat.

   5. Případné reklamace kvality dodaných EUR palet jsou možné pouze v den převzetí zboží na těchto paletách. Pro posouzení reklamace je nezbytné doložit fotodokumentaci poškození.

   6. Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou mohl a měl Kupující zjistit při převzetí zboží.

   7. Živelné pohromy, stávky, výpadky v dodávkách energie či surovin, poruchy ve výrobním závodě a další okolnosti, které leží mimo dosah smluvních stran (vyšší moc) zprošťují obě strany od plnění smluvních závazků. Pokud to zákon připouští, jsou v takovém případě další nároky včetně náhrady škody vyloučeny.

   8. Kupující se zavazuje při použití zboží dodržet podmínky pro jeho aplikaci stanovené v technickém listu výrobku.

   9. Všechny v dokumentacích uváděné spotřeby produktů Cemix mají pouze orientační význam a jsou závislé na stavu podkladu a způsobu zpracování.

  11. Vrácení nepoužitého materiálu lze pouze u vysokoobrátkového materiálu, po předchozí domluvě a s 20% storno poplatkem. Vrácení může proběhnout výhradně na základě schválení žádosti o vrácení zboží u odpovědného ředitele společnosti LB Cemix s.r.o., přičemž žádosti o vrácení zboží nemusí být vyhověno.

  12. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 OZ, právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.

  13. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po

   dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  14. Dle výše uvedeného ustanovení, Kupující ve vztahu ke zakoupenému zboží značky Cemix nemůže odstoupit od smlouvy, týkající se zejména:

   1. veškerých izolačních materiálů,

   2. fasádních omítek, barev a nátěrů,

   3. ostatních materiálů, které jsou vyráběny a dodávány podle požadavků Kupujícího a jsou považovány za zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu

  15. Pro úplnost Prodávající uvádí, že nemá možnost ovlivnit dostupnost zboží značky Cemix v jednotlivých odběrných místech.

VIII.

 1. V souladu s § 558, odst. 2 NOZ účastníci prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona, které nemá donucující povahu.

 2. V případě rozhodování sporů s kupujícím – podnikatelem – je k rozhodování sporů z kupní smlouvy místně příslušný obecný soud Prodávajícího bez ohledu na sídlo Kupujícího. Spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky s vyloučením použití kolizních norem. Kupující – spotřebitel má právo na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím u České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 (jednoho) roku od ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ČOI je upraven podrobnými pravidly vydanými ČOI zveřejněnými na webových stránkách http://www.coi.cz.

 3. Smlouva je uzavírána výhradně v českém jazyce a Kupující stejně jako Prodávající prohlašují, že český jazyk ovládají nebo mají k dispozici třetí osobu, která jim VOP přetlumočí do jazyka, který ovládají.

 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 5. Veškeré fotografie, loga, 3D fotografie a texty zboží v tomto e-shopu jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb a dále si vyhrazuje právo tyto VOP měnit v případě, že tak uzná za vhodné. Změnu těchto VOP vyhlásí vhodným způsobem v systému eshopu, stejně jako ve svých provozovnách nejméně čtrnáct dnů před účinností nových obchodních podmínek.

 7. Ceny uvedené v e-shopu jsou platné k okamžiku objednání.

V Českých Budějovicích dne 15.6.2023