Reklamační řád pro podnikatele

Reklamační řád společnosti IZOL CENTRUM-CB s.r.o.

určen zákazníkům – podnikatelům

I.

Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží, služeb a provádění záručních a pozáručních oprav. Smluvními stranami jsou prodávající a kupující (zákazník) jednající v rámci své podnikatelské činnosti.

 

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti IZOL CENTRUM-CB s.r.o., IČO: 251 86 248, se sídlem nám. Bratří Čapků 1129/2, České Budějovice 7, České Budějovice pro internetový obchod na webové stránce www.stavmi.cz, a kupní smlouvy uzavřené mezi společností jako prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Reklamační řád se vztahuje na zboží, výrobky a služby (dále jen produkty), zakoupené ve společnosti IZOL CENTRUM-CB s.r.o. Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení dokladu o nabytí vlastnictví k produktu, tj. faktury nebo dodacího listu, které slouží současně jako záruční doklad, popřípadě uvedení čísel těchto dokladů do reklamačního protokolu. 

 

To, že byl kupující seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami, stvrzuje kupující v rámci uzavírání kupní smlouvy.

 

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti a účinnosti toho reklamačního řádu (např. i smlouva o dílo), pokud nejsou písemně ujednány jiné záruční podmínky. 

II.

 

Kupující musí k reklamaci předložit doklad o nákupu zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamace musí být uplatněna písemně a je třeba v ní uvést: 

 

-       Jméno, adresu, IČO/DIČ kupujícího, případně telefonní spojení.

-       Soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel.

-       Číslo prodejního dokladu.

-       Datum prodeje a datum zjištění závady.

-       Veškeré zjištěné závady zboží a další skutečnosti podstatné pro posouzení reklamace.

 

Prodávající odpovídá za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí.

 

Kupující je povinen zajistit kontrolu produktů co nejdříve po jejich převzetí, a to do 24 hod. 

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech: 

 

-       Poškozením při přepravě – tyto škody je nutno řešit s přepravcem. 

-       Ztrátou prodejního dokladu.

-       Porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na produktech jsou.

-       Mechanickým nebo jiným poškozením produktu při používání za jiných podmínek, neodborným použitím nebo použitím k jiným účelům, než je produkt určen, nebo neodbornou montáží produktu.

-       Neoznámením vad do 48 hodin od jejich zjištění.

 

Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o nichž, s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

Kupující je povinen informovat prodávajícího o reklamaci zboží zákazníkem kupujícího a postupovat v součinnosti s prodávajícím tak, aby náklady na oprávněnou reklamaci zákazníka kupujícího byly co nejmenší. Kupující není oprávněn bez součinnosti s prodávajícím vyřídit oprávněnou reklamaci zákazníka kupujícího v případě, kdy předpokládané náklady (např. cestovné, testování zboží, (de)montáž zboží apod.) na vyřízení reklamace zákazníka kupujícího přesáhnou částku ve výši ………% kupní ceny reklamovaného zboží. V opačném případě nese kupující náklady reklamace jeho zákazníka sám.

 

Pokud předpokládané náklady (např. cestovné, testování zboží, (de)montáž zboží apod.) na vyřízení reklamace zákazníka kupujícího přesáhnou částku ve výši ………% kupní ceny reklamovaného zboží, je prodávající oprávněn jednostranně určit, že reklamaci vyřídí sám.

III.

Oprávněné záruční opravy jsou odstraňovány na náklad prodávajícího. 

V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s vyřízením reklamace (testování produktu, posouzení znalcem, doprava produktu k zákazníkovi, demontáž a montáž apod.). 

IV.

 

Oprávněná reklamace na neúplnost dodávky bude řešena doplněním dodávky nebo dobropisem na nedodané zboží do 60 dnů od podání reklamace, dle uvážení kupujícího.

Účastníci se dohodli, že vyřízení oprávněné reklamace na vadné balení zboží bude řešeno slevou na zboží, výměnou zboží či obalu, opravou nebo dobropisem do 60 dnů od podání reklamace, dle uvážení prodávajícího.

Účastníci se dohodli, že oprávněná reklamace na vady výrobků se vztahuje pouze k popisu závady uvedené kupujícím. Tato reklamace bude řešena slevou z ceny, opravou nebo není-li oprava vzhledem k povaze vady úměrná, výměnou – vše dle uvážení prodávajícího do 60 dnů od převzetí reklamace.

Účastníci se dohodli, že reklamace se vyřizují výhradně u prodávajícího, nikoliv u zákazníka. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a výrobky, u kterých je smluvně zajišťován servis přímo u zákazníka, nebo výrobky, které jsou po montáži součástí určitých nepohyblivých systémů. 

Po vyřízení reklamace bude zákazník do 48 hodin informován a produkt si musí do 48 hodin odvést či požádat o jeho zaslání na své náklady. V opačném případě bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 50 Kč denně.

Reklamované produkty zaslané zákazníkem na náklady prodávajícího (dobírka) nebudou přijaty, pokud toto nebylo písemně dohodnuto s pracovníkem reklamačního oddělení.

Zjistí-li prodávající, že příčinou problému není reklamovaný produkt, ale související zařízení, bude zákazníkovi účtována práce spojená se zjištěním tohoto stavu a pokud dojde k nápravě tohoto stavu, tak i nápravou tohoto stavu. 

VI.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.6.2023 a platí do vydání nového reklamačního řádu.

 

V Českých Budějovicích, dne 15.6.2023

 

Schválil:

Jan Prüher

jednatel