Reklamační řád pro spotřebitele

Reklamační řád společnosti IZOL CENTRUM-CB s.r.o.

určen zákazníkům - spotřebitelům

I.              Úvodní ustanovení

 

Tento reklamační řád upravuje postup zákazníka a společnosti IZOL CENTRUM-CB s.r.o. v případě, že i přes veškeré úsilí o zachování kvality zboží společnosti IZOL CENTRUM-CB s.r.o. vznikne na straně zákazníka důvod pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady, tedy ošetřuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při reklamaci zboží a provádění záručních a pozáručních oprav. Smluvními stranami jsou prodávající (tedy společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o.) a zákazník (tedy osoba, která zboží od prodávajícího zakoupila).

 

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek společnosti IZOL CENTRUM-CB s.r.o., IČO: 251 86 248, se sídlem nám. Bratří Čapků 1129/2, České Budějovice 7, 370 07, pro internetový obchod na webové stránce www.stavmi.cz, a kupní smlouvy uzavřené mezi společností jako prodávajícím a kupujícím - podnikatelem. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené ve společnosti IZOL CENTRUM-CB s.r.o., jehož reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád se vztahuje i na jiné smlouvy, např. smlouvu o dílo (dále dohromady všechny smluvní typy jako kupní smlouva).

 

Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny občanskoprávní závazkové vztahy uzavřené v době platnosti a účinnosti toho reklamačního řádu, resp. platnosti a účinnosti příslušných předpisů občanského práva a zákona o ochraně spotřebitele a jejich kogentních ustanovení.

 

Předpokladem oprávněného nároku zákazníka k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží je vznik vady v záruční době za současného požadavku nezavinění vady jednáním či opomenutím zákazníka. Po zakoupení zboží je tedy nutné, aby zákazník zachovával všechna pravidla prevence a správného užívání výrobku. Zvláště pak je výrobek nutno podrobovat pravidelné údržbě, aby nedocházelo ke zkrácení doby jeho životnosti a správné funkčnosti. Podrobnější informace nalezne zákazník v záručním listě a návodu k použití, které získá při koupi výrobku.

Zákazníkovi je umožněno seznámit se s tímto reklamačním řádem v místě, kde zboží zakoupil, popř. na webových stránkách prodávajícího www.izolcentrum-cb.cz a o tomto byl prodávajícím vyrozuměn při koupi zboží.

II.             Povinnosti prodávajícího

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží doručí v objednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v předchozí větě je věc vadná. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a.     Má zboží vlastnosti vyspecifikované na webových stránkách obchodu prodávajícího, odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě;

b.     Zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí prodávající na webových stránkách;

c.     Je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d.     Vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti bez vad, a že bude na jejich dostupnost upozorněn po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat.

Prodávající odpovídá za vady zboží existující při převzetí zboží kupujícím, a to i když se projeví později. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti (12) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho převzetí.

III.           Lhůty pro uplatnění

 

1)      Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží ve smyslu čl. II. reklamačního řádu, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

2)      Kupující prohlédne zakoupené zboží co nejdříve po jeho doručení a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

 

IV.            Reklamace zboží při přepravě

 

1)      Kupující má povinnost při převzetí prohlédnout, zda nedošlo při přepravě k poškození. V případě, že je Kupujícímu doručena zásilka, u níž došlo při přepravě k viditelnému poškození, je Kupující povinen řádně zkontrolovat zásilku a při zjištění poškození zásilky ihned sepíše s doručovatelem zápis o škodě. Na pozdější reklamaci poškození zboží nemůže být brán zřetel. Příjemce svým podpisem při převzetí zásilky potvrzuje, že zásilku převzal nepoškozenou. Kupující má v takovém případě povinnost převzít zásilku tzv. „s výhradou“, tj. do dokumentu potvrzující doručovateli převzetí uvést poznámku „převzato s výhradou“. Stejně tak může kupující na vyžádání balík před přepravcem rozbalit a své zboží zkontrolovat. V případě poškození zboží není kupující povinen zboží vracet doručovateli. V případě poškození zboží při přepravě má kupující povinnost zaslat Prodávajícímu písemnou reklamaci do 2 dnů od převzetí zboží.

2)      Pokud kupující po rozbalení zásilky zjistí poškození zboží, informuje prodávajícího o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 2 dnů ode dne převzetí zásilky. Na pozdější nahlášení nemůže být brán zřetel. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné:

a.      Nahlásit popis poškození;

b.      Zaslat i na e-mailovou adresu prodávajícího kompletní fotodokumentaci (krabici z vnějšku, krabici s plným uloženým obsahem, vystýlku zásilky, je-li nějaká, prázdnou krabici v případě je-li např. promočená, poškozené zboží a vše co kupující uzná za potřebné). Poškozené zboží, obal, ani vystýlku si kupující neponechá, v případě nejasností může prodávající požádat kupující o zaslání poškozené zásilky včetně obalu zpět, na náklady prodávajícího.

3)      Oznámení poškození zásilky při přepravě oznámí kupující:

a.      na e-mailovou adresu: info@stavmi.cz .

4)      Je-li pro posouzení důvodnosti reklamace potřeba prohlédnout zboží, požádá prodávající kupujícího o zaslání poškozeného zboží zpět, kupující má povinnost vrátit zboží zpět do pěti (5) pracovních dnů. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání fotodokumentace vady poškozené zásilky, kupující má povinnost zaslat tuto fotodokumentaci prodávajícímu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího.

5)      Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít nejpozději do třiceti (30) pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamace nebo, je-li nutné prohlédnout zboží, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy prodávající obdrží reklamaci a zboží zpět nebo je-li potřeba zjistit vadu z fotodokumentace, do třiceti (30) pracovních dnů ode dne doručení oznámení a fotodokumentace vady.

6)      Je-li reklamace vyhodnocena jako důvodná, bude zboží vyměněno, nebo s ním bude naloženo jinak v souladu s čl. VI. a VII. reklamačního řádu a bude zasláno bez zbytečného odkladu zpět Kupujícímu, ve lhůtě určené k vyřízení reklamace. Náklady na výměnu poškozeného zboží nese prodávající.

V.             Oznámení reklamace vady zboží a uplatnění práva

 

1)      Kupující oznámí prodávajícímu vady zboží a může uplatnit konkrétní právo z vadného plnění dle čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu (dále jen „oznámení“). V oznámení kupující:

a.      Označí zjištěnou vadu nebo přesně popíše, jak se vada projevuje, popř. připojí fotodokumentaci vady zboží

b.      Může uvést, které právo dle bodu čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu vůči prodávajícímu uplatňuje

c.      Připojí fotodokumentaci vady zboží

d.      Uvede své kontaktní údaje pro informování o vyřízení reklamace

2)      Kupující může použít formulář oznámení, pokud je zveřejněn na webových stránkách.

3)      Právo z vady zboží dle bodu čl. VI. nebo VII. reklamačního řádu může kupující uplatnit také dodatečně samostatným oznámením nejpozději do tří (3) pracovních dnů po doručení oznámení vady, které volbu příslušného práva z vadného plnění neobsahovalo.

4)      Kupující zašle oznámení prodávajícímu:

a.      Na e-mailovou adresu: info@stavmi.cz, nebo

b.      Na adresu sídla prodávajícího: IZOL CENTRUM-CB s.r.o., IČO: 251 86 248, se sídlem nám. Bratří Čapků 1129/2, České Budějovice 7, 370 07

c.      Či reklamaci uplatní přímo v provozovně prodávajícího.

5)      Za den oznámení vady a uplatnění nároku se považuje den doručení oznámení kupujícího prodávajícímu či uplatnění reklamace v provozovně.

 

VI.            Nároky kupujícího z vad v případě podstatného porušení smlouvy

 

1)      Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a.      prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době,

b.      se vada projeví opakovaně,

c.      je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d.      je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

2)      Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo dle čl. VI odst. 1 reklamačního řádu zvolil, v oznámení nebo bezprostředně po něm dle čl. V reklamačního řádu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

3)      Nesdělí-li kupující svoji volbu práva z vad, má kupující práva z vad jako v případě nepodstatného porušení uvedená v čl. VII reklamačního řádu.

VII.          Nároky kupujícího z vad v případě nepodstatného porušení smlouvy

 

1)      Výčet práv z vad: Kupující má v případě nepodstatného porušení smlouvy následující práva, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný:

a.      na odstranění vady, nebo

b.      na dodání nové věci bez vady.

2)      Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

3)      K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Odstranění vady provede prodávající v přiměřené době.

4)      Provedenou volbu nesmí kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

 

VIII.        Společná ustanovení

 

1)      Při dodání nového zboží, vrátí kupující předem prodávajícímu na náklady prodávajícího původní zboží. V případě spotřebování zboží nebo jeho části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Prospěch kupujícího odpovídá kupní ceně, pokud bylo zboží spotřebováno celé nebo z části kupní ceny odpovídající poměrně části spotřebovaného zboží. Do doby vrácení zboží nebo náhrady prospěchu kupujícího není povinen prodávající poskytnout nové zboží kupujícímu.

2)      Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel, to neplatí:

a.      Došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží

b.      Použil-li kupující zboží ještě před objevením vady

c.      Nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d.      Spotřeboval-li ji kupující před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může. Spotřeboval-li kupující zboží celé nebo jeho část, je povinen zaplatit prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Spotřeboval-li kupující celé zboží, má kupující prospěch ve výši kupní ceny spotřebovaného zboží, spotřeboval-li část, má kupující prospěch ve výši části kupní ceny odpovídající části spotřebovaného zboží

3)      Pokud je kupujícímu prodávajícím poskytnuta záruka, vydá prodávající kupujícímu nejpozději při převzetí věci záruční list v textové podobě. Záruční list obsahuje údaj, že zárukou nejsou dotčena práva z vadného plnění, označení věci, na niž se záruka vztahuje, obsah záruky, identifikační údaje prodávajícího, postup k uplatnění práv ze záruky a podmínky záruky.

 

IX.           Potvrzení a vyřízení reklamace

 

1)      Prodávající vydá kupujícímu vhodným způsobem (s ohledem na formu oznámení) bez zbytečného odkladu po obdržení písemného oznámení písemné potvrzení obsahující údaje o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího. Prodávající je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost také písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění. Potvrzení zašle prodávající na:

a.      E-mailovou adresu uvedenou kupujícím v oznámení, jinak na e-mailovou adresu, ze které kupující odeslal oznámení, je-li tato známa a nedohodnou-li se smluvní strany jinak

b.      Prostřednictvím doručovatele na adresu uvedenou kupujícím

c.      Jiným vhodným způsobem

2)      Prodávající má povinnost reklamaci prozkoumat, posoudit, zda je reklamace důvodná, a uzavřít včetně odstranění vady nejpozději do třiceti (30) dní od oznámení reklamace Kupujícím. Prodávající může požádat kupujícího o zaslání reklamovaného zboží zpět na náklady prodávajícího. Prodávající také může požádat dodatečně Kupujícího o zaslání průkaznější fotodokumentace vady zboží nebo vrácení zboží, kupující pak zašle fotodokumentaci Prodávajícímu bez zbytečného odkladu do pěti (5) pracovních dnů. Do doby, než kupující zboží vrátí prodávajícímu k prohlídce nebo zašle fotodokumentaci vady, neběží lhůty pro plnění povinností na straně prodávajícího. Neposkytne-li kupující prodávajícímu součinnost a v důsledku toho nelze prozkoumat důvodnost reklamace ani v přiměřené dodatečné lhůtě, nese kupující odpovědnost za škody tímto jednáním způsobené, jakož i riziko vyhodnocení reklamace za nedůvodnou.

3)      Reklamace a uplatněné nároky musí být vyřízeny a písemné potvrzení obsahující údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace, a další vhodné dodatečné informace (např. kdy a kde je zboží připraveno k vyzvednutí apod.) musí být kupujícímu doručeny bez zbytečného odkladu a nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení oznámení prodávajícímu, není-li dohodnuta doba delší.

4)      Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, době jejího trvání případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5)      V případě, že reklamace nebude v této lhůtě prodávajícím vyřízena, vznikají stejné nároky, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy dle čl. VI. reklamačního řádu.

 

X.            Závěrečná ustanovení

Spotřebitel má právo na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy uzavřené s Prodávajcím u České obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 (jednoho) roku od ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Postup mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ČOI je upraven podrobnými pravidly vydanými ČOI zveřejněnými na webových stránkách http://www.coi.cz.

Je-li některé ustanovení reklamačního řádu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 15.6.2023 2023 a platí do vydání nového reklamačního řádu.

 

V Českých Budějovicích, dne 15.6.2023 2023

 

Schválil:

Jan Prüher

jednatel